WATERGANGEN

GRAVEN EN DEMPEN

Het graven en dempen van watergangen
​​​​​​​

Met verschillende taludhellingen en diepten te graven, t.b.v. vervangend water binnen een project of bij ruilverkavelingen. Ons materieel is uitgerust met geavanceerde meetsystemen en uitrustingsstukken zoals talud- en kantelbakken. Het leegpompen van de watergang en opschonen van de slootbodem is essentieel. Om nadelige zetting en inklinking zoveel mogelijk te voorkomen wordt hier door Van Daalen veel aandacht aan besteed. Het eventueel afvoeren en storten van vrijkomende baggerspecie wordt tevens door ons verzorgd.